รายงานผลการประเมิน

หน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด
TCEB สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
15 รายละเอียด
OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
19 รายละเอียด
DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
13 รายละเอียด
TPQI สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
14 รายละเอียด
LABAI สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
10 รายละเอียด
PDA สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
10 รายละเอียด
CEA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
สำนักนายกรัฐมนตรี
14 รายละเอียด
NEDA สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
12 รายละเอียด
DASTA องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
15 รายละเอียด
CODI สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
12 รายละเอียด
loading...