ความมั่นคง

ร้อยละของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด (ยาบ้าและไอซ์) เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ทั่วประเทศ รายละเอียด
ความสำเร็จของการควบคุมพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดเพื่อป้องกันผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รายละเอียด
อันดับในรายงานประจำปีสถานการณ์การค้ามนุษย์ รายละเอียด
จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียด

คุณภาพชีวิต/การสร้างงาน-อาชีพ

ร้อยละของคนพิการที่มีงานทำ รายละเอียด
ร้อยละของแรงงานได้รับการบรรจุงาน รายละเอียด
ร้อยละของแรงงานที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ รายละเอียด
ร้อยละของแรงงานคนพิการที่ได้รับบรรจุงานในประเทศ รายละเอียด
จำนวนที่เพิ่มขึ้นของแรงงานตามมาตรา 39 และมาตรา 40 รายละเอียด
ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง รายละเอียด
จำนวนแปลงที่ดินที่ประชาชนได้รับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย รายละเอียด
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดิน รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน รายละเอียด
จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน รายละเอียด