การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Scientific Infrastructure ของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (ภาพรวม) รายละเอียด

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศ

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของประเทศไทยตามการจัดอันดับของ IMD (World Digital Competitiveness Ranking) รายละเอียด
อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้าน Technology Infrastructure ของประเทศไทย ตามการจัดอันดับของ IMD รายละเอียด
ร้อยละของระดับความเชื่อมั่นของการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยา รายละเอียด
ร้อยละความถูกต้องของการพยากรณ์อากาศระยะปานกลาง รายละเอียด