ทุนมนุษย์

การศึกษา

ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงานด้านการศึกษา(Education) ในภาพรวม รายละเอียด
อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป รายละเอียด