ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

--ประกาศ--

จังหวัด สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รอบ 6 เดือน ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567

--ประกาศ--

ส่วนราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567