ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

--ประกาศ--

ขอแจ้งปิดเว็บไซต์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์

ในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 12:00-13:00 น.

--ประกาศ--

จังหวัด สามารถรายงานผลการดำเนินงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ในระบบ e-SAR  ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 ถึง 29 ตุลาคม 2564

ดาวโหลดคู่มือการรายงานผลฯ ของจังหวัด