ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

--ประกาศ--

ส่วนราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเป้าหมายรอบ 6 เดือน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ โดยเข้าสู่ระบบฯ ด้วยบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 

--ประกาศ--

จังหวัด สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเป้าหมายรอบ 6 เดือน เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเข้าสู่ระบบฯ ด้วยบัญชีผู้ใช้งานสำหรับผู้อนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึงวันที่ 15 เมษายน 2565