ระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ

--ประกาศ--

จังหวัด สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2566
 

ดาวโหลดคู่มือการรายงานผลฯ จังหวัด รอบ 6 เดือน

--ประกาศ--

ส่วนราชการ สามารถรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามเป้าหมายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (e-SAR) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566 

ดาวโหลดคู่มือการรายงานผลฯ รอบ 6 เดือน