รายงานผลการประเมิน

หน่วยงาน จำนวนตัวชี้วัด
สปน. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
8 รายละเอียด
สลค. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
9 รายละเอียด
สลน. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักนายกรัฐมนตรี
6 รายละเอียด
สขช. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
6 รายละเอียด
BB สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี
14 รายละเอียด
NSC สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
6 รายละเอียด
OCS สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักนายกรัฐมนตรี
9 รายละเอียด
OCSC สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักนายกรัฐมนตรี
8 รายละเอียด
NESDC สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี
7 รายละเอียด
OPDC สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
10 รายละเอียด
loading...