การบริหารจัดการภาครัฐ

การทุจริต

ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นประจำปีของประเทศไทย รายละเอียด

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

จำนวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล รายละเอียด
การยกเลิกการขอสำเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (โดยการเรียกข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทน) รายละเอียด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง รายละเอียด
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายละเอียด
ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายละเอียด
ความสำเร็จของการยกระดับการให้บริการศูนย์บริการร่วม รายละเอียด
ความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงบริการด้านการรับชำระภาษี (Paying Taxes) รายละเอียด