สาธารณสุข

สาธารณสุขและสุขภาพ

ร้อยละของประชาชนที่ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รายละเอียด
ร้อยละของเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่านเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย รายละเอียด
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) รายละเอียด
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย รายละเอียด

ความปลอดภัย

อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน รายละเอียด
จำนวนอุบัติเหตุการขนส่งสาธารณะทางน้ำเฉพาะเรือโดยสาร รายละเอียด
ร้อยละการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียด
อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานกรณีร้ายแรง (อัตราต่อลูกจ้าง 1,000 คน) รายละเอียด

เกิด/คลอด

อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน รายละเอียด
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน รายละเอียด

เจ็บตาย

อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke :I60-I69) รายละเอียด