สิ่งแวดล้อม

ฝุ่น/อากาศ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลง รายละเอียด
ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ รายละเอียด
ค่าเฉลี่ยรายปีของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายละเอียด

น้ำ

ร้อยละของจำนวนพื้นที่ประสบภัยแล้งที่ได้รับการช่วยเหลือ รายละเอียด
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ รายละเอียด
ความสำเร็จของการจัดการคุณภาพน้ำ รายละเอียด
คุณภาพน้ำของแม่น้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น รายละเอียด
ความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งน้ำ รายละเอียด
คะแนนความสามารถในการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศ ด้านการบริหารจัดการน้ำ รายละเอียด

ป่า

จำนวนพื้นที่ป่าไม้-สำรวจจากภาพถ่ายดาวเทียม รายละเอียด
จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการป้องกันการบุกรุกทำลาย - เข้าครอบครอง รายละเอียด
จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการจัดหาที่ดิน เพื่อนำไปจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน รายละเอียด
ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชน รายละเอียด
ความสำเร็จของการเพิ่มจำนวนป่าไม้ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศ รายละเอียด

พลังงาน

สัดส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศลดลง (Energy Intensity) รายละเอียด
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเพิ่มขึ้น รายละเอียด

ขยะ

ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง รายละเอียด
ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ รายละเอียด
ความสำเร็จของการจัดการขยะทะเล รายละเอียด