อุตสาหกรรม

ปริมาณอ้อย น้ำเชื่อม และน้ำตาลทรายที่นำไปผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ

รายละเอียดตัวชี้วัด

•อ้อย น้ำเชื่อม และน้ำตาลทรายเพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประกอบด้วย พลังงานชีวภาพ, พลาสติกและวัสดุชีวภาพ, เคมีชีวภาพ, อาหารและอาหารเสริม เครื่องสำอาง และเวชภัณฑ์ เป็นต้น

•สูตรคำนวณ กำหนดให้คำนวณกลับเป็น “น้ำตาลทราย” เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยอ้อย 1,000 กิโลกรัม ผลิตน้ำตาลทรายได้ 110 กิโลกรัม และน้ำเชื่อมสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบและน้ำตาลทรายชนิดพิเศษ คำนวณโดยวิธีการ S-J-M

•แหล่งที่มาของข้อมูล 1) อ้อยจากรายงานการใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพจากผู้ประกอบการผลิตโดยตรง 2) น้ำตาลทรายและน้ำเชื่อมที่ได้รับอนุญาต ให้โรงงานจำหน่าย (แบบ กอน.3) และรายงานการใช้วัตถุดิบที่ขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย