เกษตร

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น

รายละเอียดตัวชี้วัด

  • รายได้เงินสดทางการเกษตร  หมายถึง รายได้เงินสดจากผลผลิต ผลพลอยได้และสิ่งอื่นใดจากกระบวนการผลิตทางการเกษตร ซึ่งได้จากการ หน่าย ประกอบด้วย รายได้เงินสดเกษตรทางพืช ทางสัตว์ และเกษตรอื่น
  • รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร หมายถึง รายจ่ายที่เป็นเงินสดในการจัดหา (ซื้อ) วัสดุ ปัจจัยการผลิตและค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในกระบวนการการ ผลิตทางการเกษตรทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการเกษตรที่เกิดขึ้นในฟาร์ม
  • รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร หมายถึง รายได้เงินสดทางการเกษตร หักด้วยรายจ่ายเงินสดทางการเกษตร
  • เป้าหมายตามแผนฯ เกษตร ภายใต้แผนพัฒนาฯ 12 จำนวน 59,460 บาท/ครัวเรือน/ปี ภายในปี 2564
  • เป้าหมายภาค ตอ./เหนือเพิ่มขึ้น 3%  (อิงจากเป้าหมายการเพิ่ม GDP ในแผนพัฒนาฯ 12)
  • ประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลผลการสำรวจฯ (ตัวเลขจริง) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 3% จากปีก่อน