เกษตร

รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกรเฉลี่ยต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น รายละเอียด
ความสำเร็จของการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหม รายละเอียด
ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อจำนวนผ้าไหมที่ขอรับการรับรอง รายละเอียด
มูลค่าสินค้าเส้นไหมดิบ รายละเอียด
มูลค่าของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน รายละเอียด

ท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายละเอียด
รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น รายละเอียด

อุตสาหกรรม

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม) รายละเอียด
มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น (S-Curve) รายละเอียด
ปริมาณอ้อย น้ำเชื่อม และน้ำตาลทรายที่นำไปผลิตในอุตสาหกรรมชีวภาพ รายละเอียด

การค้าและพาณิชย์

รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชน รายละเอียด
มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม รายละเอียด
ตลาดข้อตกลง รายละเอียด
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) รายละเอียด
ตลาดสินค้าอินทรีย์ รายละเอียด

โครงสร้างพื้นฐาน/Logistic

ความสำเร็จของโครงการรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ รายละเอียด
อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานโดย IMD (ความหนาแน่นของโครงข่ายทางรางเพิ่มขึ้น) (อันดับ) รายละเอียด
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ รายละเอียด
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ รายละเอียด