รายงานผลการประเมิน

สงขลา

/ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
น้ำหนัก
100
คะแนนการประเมิน
สรุปผลการประเมิน
-

รายละเอียดตัวชี้วัด

การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)

รายละเอียดตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPIs)

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายได้จากการท่องเที่ยวของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่พบปัญหายาเสพติด

รายละเอียดตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) โดยผ่านช่องทางออนไลน์

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละของจำนวนใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ของจังหวัด

รายละเอียดตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานตามแนวทางส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่

รายละเอียดตัวชี้วัด

ข้าว

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละของต้นทุนการผลิตที่ลดลง

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละของผลผลิตสินค้าเกษตรที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละของแปลงที่ได้ราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละของแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต

รายละเอียดตัวชี้วัด

การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

รายละเอียดตัวชี้วัด

การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

รายละเอียดตัวชี้วัด

การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)