การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงบริการด้านการรับชำระภาษี (Paying Taxes)

รายละเอียดตัวชี้วัด

การปรับปรุงบริการด้านการรับชำระภาษี (Paying Taxes) คือการปรับปรุงบริการในส่วนของกรมสรรพากร ตามรายงานความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของธนาคารโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมในการจัดอันดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2020 (พ.ศ.2563) ด้านการชำระภาษีอยู่ในอันดับที่ 68 ลดลงจาก อันดับที่ 59 ในปี 2019 เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

กรมสรรพากรเป็นเจ้าภาพหลักในด้านการชำระภาษี หรือ Paying Taxes ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพสามิต สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่ง ทางบก เป็นต้น

ในการปรับปรุงบริการด้านการรับชำระภาษีในส่วนของกรมสรรพากร จะนำข้อเสนอแนะของธนาคารโลกและที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. มาใช้ในการดำเนินการ

ความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงบริการด้านการรับชำระภาษี (Paying Taxes)