การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ความสำเร็จของการยกระดับการให้บริการศูนย์บริการร่วม

รายละเอียดตัวชี้วัด

นิยาม : ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการการให้บริการประชาชนในการสอบถามข้อมูล ติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการคลังให้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง (Faster, Easier and Cheaper)

รายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินงาน : ยกระดับการให้บริการข้อมูล/คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงการคลัง โดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางดิจิทัล

ขอบเขตการประเมิน : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

แหล่งที่มาของข้อมูล/แผน : ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง

ผู้บริหารให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการยกระดับการให้บริการฯ และสำรวจรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
กำหนดหัวข้อรายงานในฐานข้อมูลและออกแบบระบบฐานข้อมูล
นำข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลและทดลองใช้ระบบ