การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน