การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

รายละเอียดตัวชี้วัด

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม