การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง

รายละเอียดตัวชี้วัด

•นิยาม - ค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีในแผนงานบุคลากรภาครัฐ เฉพาะกลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ซึ่งไม่รวมงบกลาง 5 รายการ  ทั้งนี้ เนื่องจาก โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกงบประมาณรายจ่ายเป็น 7 กลุ่มงบประมาณ โดยมีกลุ่มงบประมาณรายจ่ายงบกลางแยกต่างหาก

•สูตรคำนวณ : สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐ  =    กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากร x 100 /  วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

•วิธีการเก็บข้อมูล ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สัดส่วนค่าใช้จ่ายบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจำปีลดลง