การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

การยกเลิกการขอสำเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (โดยการเรียกข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทน)

รายละเอียดตัวชี้วัด

•นิยาม : นิติบุคคลสามารถยื่นคำขอในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายโดยไม่ต้องขอหนังสือรับรองนิติบุคคลและรายละเอียดวัตถุประสงค์ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับนิติบุคคล จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

•ขอบเขตการประเมิน : เก็บสถิติจากสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

•   สูตรคำนวณ : (จำนวนนิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขายที่เรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า X 100) / จำนวนนิติบุคคลทั้งหมดที่ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทขาย

•วิธีการเก็บข้อมูล : สำนักงานที่ดินทั่วประเทศรายงานผลการเรียกใช้ข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

•แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

ร้อยละการยกเลิกการขอสำเนาเอกสารหนังสือรับรองนิติบุคคล (โดยการเรียกข้อมูลหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แทน)