การบริหารจัดการภาครัฐ

การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

จำนวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล

รายละเอียดตัวชี้วัด

•นิยาม จำนวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่มีการนำเข้าสู่ระบบดิจิทัล โดยจัดเก็บข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐในฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐ

•ขอบเขตการประเมิน : จำนวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่นำลงในระบบดิจิทัล

•สูตรคำนวณ  -

•วิธีการเก็บข้อมูล : รูปแปลงที่ดินของรัฐได้นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล เพื่อจัดเก็บในระบบภูมิสารสนเทศ

•แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

จำนวนข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินของรัฐที่นำเข้าสู่ระบบดิจิทัล