การบริหารจัดการภาครัฐ

การทุจริต

ผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นประจำปีของประเทศไทย

รายละเอียดตัวชี้วัด

-  พิจารณาจากคะแนนผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย 0 คะแนน

    (คอรัปชั่นมากที่สุด) - 100 คะแนน (คอรัปชั่นน้อยที่สุด)  แล้วนำมาจัดอันดับประเทศ โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International : TI)

-  ดัชนีภาพลักษณ์คอรัปชั่น ใช้การประเมินจากการตอบคำถามทั้งหมดและประเมินจากนักธุรกิจ องค์กร และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ  โดยจัดอันดับจากผลสำรวจของสถาบันต่าง ๆ

-  ประเทศไทยถูกจัดอันดับจากสถาบันต่าง ๆ เฉลี่ยคะแนนที่ได้จากสถาบันต่างๆ เท่า ๆ กัน โดยสถาบันมีจำนวน 9 สถาบัน มีดังต่อไปนี้

  1. Bertelsmann Foundation Transformation Index  

  2. Economist Intelligence Unit Country Risk Rating

  3. Global Insight Country Risk Ratings 

  4. IMD World Competitiveness Year Book

  5. Political and Economic Risk Consultancy 

  6. Political Risk Service International Country Risk Guide

  7. World Economic Forum Executive Opinion Survey 

   8. World Justice Project Rule of Law Index

       9. Varieties of Democracy Institute [V-DEM] (เพิ่มในปี 2559)

คะแนนผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่น (Corruption Perceptions Index : CPI) ประจำปี พ.ศ. 2562