การค้าและพาณิชย์

มูลค่าสินค้าเกษตรที่มีการเชื่อมโยงผ่านช่องทางการตลาดที่ส่งเสริม

รายละเอียดตัวชี้วัด

พิจารณาความสำเร็จจาก มูลค่าสินค้าเกษตร/สินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่าย  การซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง สินค้าเกษตรชุมชน ผ่านช่องทางการตลาดที่กรมการค้าภายในเข้าไปส่งเสริมพัฒนาประกอบด้วยช่องทาง

ตลาดข้อตกลง
ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)
ตลาดสินค้าอินทรีย์