การค้าและพาณิชย์

ตลาดสินค้าอินทรีย์

รายละเอียดตัวชี้วัด

  • ตลาดสินค้าอินทรีย์ เป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมแบบบูรณาการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ได้มาตรฐาน Organic Thailand หรือมาตรฐานปลอดภัยอื่นๆ โดยส่งเสริมการแปรรูป/พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่มีนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในการขยายตลาดปลายทางทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ โดยมีการเชื่อมโยงตลาดตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และต่างประเทศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ชุมชน อันจะส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างเข้มแข็ง 

ตลาดสินค้าอินทรีย์