เศรษฐกิจ

การค้าและพาณิชย์

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)

รายละเอียดตัวชี้วัด

  • ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เป็นศูนย์กลางหรือสถานที่จำหน่ายสินค้าของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ มีตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ เพิ่มความต้องการของตลาด เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะส่งผลให้ราคาผลิตผลทางการเกษตรไม่ผันผวน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น จำนวน 73 แห่ง 42 จังหวัด

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)