เศรษฐกิจ

การค้าและพาณิชย์

ตลาดข้อตกลง

รายละเอียดตัวชี้วัด

  • ตลาดข้อตกลง หมายถึง การซื้อขายสินค้าเกษตร ระหว่าง เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นผู้ขายฝ่ายหนึ่ง กับ ผู้รวบรวม ผู้ค้าส่ง  ห้างค้าปลีกรายใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ผู้ส่งออก ซึ่งเป็นผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ชนิดสินค้า คุณภาพ ราคา ปริมาณ  การชำระเงิน  สถานที่ส่งมอบ ระยะเวลาการซื้อขาย เป็นต้น

ตลาดข้อตกลง