เศรษฐกิจ

เกษตร

มูลค่าของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน

รายละเอียดตัวชี้วัด

1. นิยาม : มูลค่าของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน หมายถึง มูลค่าของผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน ทั้ง 4 ชนิด คือ นกยูงสีทอง นกยูงสีเงิน นกยูงสีน้ำเงิน และนกยูงสีเขียว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตามมาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน โดยคิดมูลค่าการจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานเมตรละ 800 บาท

2. วิธีการเก็บข้อมูล : มูลค่าผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน คำนวณจากปริมาณเมตรของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน คูณด้วยมูลค่าการจำหน่ายผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน (800 บาท /เมตร) 

3. แหล่งที่มาของข้อมูล :  เอกสารรายงานจากระบบการให้บริการด้านหม่อนไหม

มูลค่าของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน