เศรษฐกิจ

เกษตร

มูลค่าสินค้าเส้นไหมดิบ

รายละเอียดตัวชี้วัด

1. นิยาม : มูลค่าสินค้าเส้นไหมดิบ หมายถึง มูลค่าของสินค้าเส้นไหมดิบที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตหม่อนไหม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พิจารณาจากจำนวนแผ่นไข่ไหม ที่เกษตรกรผู้ผลิตหม่อนไหมมาขอรับบริการไข่ไหม โดยคิดปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายเส้นไหม ร้อยละ 50 ของผลผลิตไข่ไหมต่อแผ่น และคิดมูลค่าการจำหน่ายเส้นไหมต่อกิโลกรัมที่ 1,500 บาท  (ไข่ไหม 1 แผ่น สามารถผลิตเส้นไหมดิบได้เฉลี่ย 2 กิโลกรัมต่อแผ่น)

2. วิธีการเก็บข้อมูล : สินค้าเส้นไหมดิบที่นำมาคิดมูลค่า คำนวณจากปริมาณแผ่นไข่ไหมที่เกษตรกรผู้ผลิตหม่อนไหมมาขอรับบริการ คูณด้วยมูลค่าการจำหน่ายเส้นไหมต่อกิโลกรัม

3. แหล่งที่มาของข้อมูล : เอกสารรายงานจากระบบการให้บริการด้านหม่อนไหม

มูลค่าสินค้าเส้นไหมดิบ