เกษตร

ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อจำนวนผ้าไหมที่ขอรับการรับรอง

รายละเอียดตัวชี้วัด

1. นิยาม : พิจารณาจากจำนวนผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานเทียบกับจำนวนผ้าไหมที่ขอรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2. วิธีการเก็บข้อมูล : การบันทึกข้อมูลในระบบการให้บริการด้านหม่อนไหม

3. แหล่งที่มาของข้อมูล: เอกสารรายงานจากระบบการให้บริการด้านหม่อนไหม

ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อจำนวนผ้าไหมที่ขอรับการรับรอง