เศรษฐกิจ

การค้าและพาณิชย์

รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชน

รายละเอียดตัวชี้วัด

  1. พิจารณาความสำเร็จจากรายได้ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ “โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้” ที่จัดขึ้นในปี 2563
  2. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดภูมิภาคอื่นในประเทศ และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจ และจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ในพื้นที่หรือภูมิภาคอื่น
  3. พื้นที่ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  จังหวัดภาคใต้ จังหวัดอื่น ๆ

รายได้ของชุมชน/ตลาดชุมชน