อุตสาหกรรม

มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพเพิ่มขึ้น (S-Curve)

รายละเอียดตัวชี้วัด

•มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมศักยภาพ พิจารณาจากจำนวนเงินลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และขยายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535

•วัดผลการดำเนินงานอุตสาหกรรมเป้าหมาย 9 จากทั้งหมด 12 อุตสาหกรรม (S-Curve และ New S-Curve) ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, อุตสาหกรรมหุ่นยนต์, อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  และอุตสาหกรรมดิจิทัล (โดยไม่วัดผล
ใน 3 อุตสาหกรรม New S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ, อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา เนื่องจากไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลโรงงาน และไม่มีเลขทะเบียนโรงงาน ทำให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้)

•หน่วยงานพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขยายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2535 ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด