เศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม (GDP ภาคอุตสาหกรรม)

รายละเอียดตัวชี้วัด

นิยาม

•ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หมายถึง มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วง เวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้นจะผลิตขึ้นมาด้วยทรัพยากรของชาติใด สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงมาตรฐานการครองชีพของประชากรในประเทศนั้น ๆ

•GDP ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ GDP ภาคการเกษตร และ GDP นอกภาคการเกษตร ซึ่ง GDP ภาคอุตสาหกรรม อยู่ใน GDP นอกภาคการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย การอุตสาหกรรม (Manufacturing) และการเหมืองแร่ (Mining and Quarrying)

•ข้อมูลสำหรับการประเมินผล จะใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product at Current Market Prices) ในส่วนของ GDP ภาคอุตสาหกรรมของไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2562 รวมกับไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ที่ประกาศโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สูตรคำนวณ

•การประเมินจะใช้ผลรวมของ GDP ภาคอุตสาหกรรมของ Q3(2019) + Q4(2019) +  Q1(2020) + Q2(2020)

การเก็บข้อมูล  

•ใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product at Current Market Prices) ในส่วนของ GDP ภาคอุตสาหกรรม ของไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2562 รวมกับ ไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ที่ประกาศโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)