เศรษฐกิจ

ท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น

รายละเอียดตัวชี้วัด

นิยาม

-รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางในประเทศ หมายถึง ประกอบไปด้วย ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าบริการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ค่าพาหนะในการเดินทางในจังหวัด ค่าซื้อสินค้าและของที่ระลึก ค่าใช้จ่ายเพื่อการบันเทิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในจังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัด ที่ประกาศโดยกระทรวงการคลัง กฎกระทรวงฉบับที่ 335 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร

-ข้อมูลการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว หมายถึง จำนวนเงินที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการต่าง ๆ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว ครอบคลุมรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มิใช่ถิ่นที่อยู่ปกติ เป็นเวลาน้อยกว่า 1 ปี ทั้งแบบพักค้างคืนและเช้าไปเย็นกลับ)

สูตรคำนวณ

-รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง = รายได้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ + รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย

-รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) = จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ x จำนวนวันพักเฉลี่ย x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน (คำนวณเฉพาะในเมืองรอง 55 จังหวัด)

-รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง (ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย) = (จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย xจำนวนวันพักเฉลี่ย xค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน) + (จำนวนนักทัศนาจร x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน) (คำนวณเฉพาะในเมืองรอง 55 จังหวัด)

รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรอง