ท่องเที่ยว

รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

รายละเอียดตัวชี้วัด

นิยาม

-พิจารณาจากข้อมูลการใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว โดยรายได้จากการท่องเที่ยว ครอบคลุมรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มิใช่ถิ่นที่อยู่ปกติ ทั้งแบบพักค้างคืนและเช้าไปเย็นกลับ)

-รายได้จากการท่องเที่ยว = รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ + รายได้จากผู้มาเยี่ยมเยือนชาวไทย

-รายได้จากนักท่องเที่ยว (นักท่องเที่ยวต่างชาติ) = จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ x จำนวนวันพักเฉลี่ย x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน

-รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย =รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย (ค้างคืน) + รายได้จากนักทัศนาจรชาวไทย (ไม่ค้างคืน)

-รายได้จากการท่องเที่ยว (ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย) = (จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย x จำนวนวันพักเฉลี่ย x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน) + (จำนวนนักทัศนาจร x ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน)

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ปีงบประมาณ

2559

2560

2561

2562

2563 2564

แผน 12 (ล้านบาท)

 

2,500,000

3,024,832

3,352,289.86

 

≥ 3.0

ผลการดำเนินงาน

2,486,378

2,665,051

3,033,472

3,010,544.13

 

 

growth

   

13.82%

-0.76%

   

Growth เฉลี่ย 60-62 = 6.53