เกษตร

ความสำเร็จของการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหม

รายละเอียดตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหม  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

5.1 ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อจำนวนผ้าไหมที่ขอรับการรับรอง

5.2 มูลค่าสินค้าเส้นไหมดิบ

5.3  มูลค่าของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน

ร้อยละของจำนวนผ้าไหมที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานต่อจำนวนผ้าไหมที่ขอรับการรับรอง
มูลค่าสินค้าเส้นไหมดิบ
มูลค่าของผ้าไหมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน