เศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน/Logistic

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ

รายละเอียดตัวชี้วัด

•ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ หมายถึง การขนส่งสินค้าทางน้ำบริเวณแม่น้ำและชายฝั่งทะเล ไม่รวมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (จท.)

•ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ หมายถึง การขนส่งสินค้าทุกรูปแบบการขนส่งประกอบด้วย ทางถนน ราง น้ำ และอากาศ ที่เป็นการขนส่งภายในประเทศ (สนข.)

•สูตรการคำนวณ : สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ (%) = (ปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ (ตัน)/(ปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ(ตัน)) x 100

•ปี 2561 ปริมาณสินค้าชายฝั่ง 61.798 ล้านตัน , แม่น้ำ 55.739 ล้านตัน ปริมาณสินค้าทั้งหมด 117.537 ล้านตัน ปริมาณสินค้ารวมทุกหมวด 824 ล้านตัน สัดส่วน 14.26 %