เศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน/Logistic

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ

รายละเอียดตัวชี้วัด

•สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง หมายถึง สัดส่วนสินค้าที่ขนส่งทางรถไฟ เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด

•สัดส่วนการขนส่งทางรางเป็นการเปรียบเทียบกับสัดส่วนการขนส่งรูปแบบอื่นๆ เปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าทั้งหมด

•รายงานข้อมูลสัดส่วนการขนส่งในปีงบประมาณตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำข้อมูลประมาณการ การขนส่งสินค้าภายในประเทศตามปีปฏิทินย้อนหลัง

•สูตรคำนวณ : (ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางราง (ล้านตัน)/(ปริมาณสินค้าที่ขนส่งทั้งหมด (ล้านตัน)) x 100

•วิธีการเก็บข้อมูล : 1) ประสานข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าภายในประเทศทางราง ปี พ.ศ. 2562 กับ รฟท. 2) สนข. ประมาณการปริมาณขนส่งสินค้าทั้งหมดในแบบจำลอง National Model (NAM) (สนข. ได้รับข้อมูลสินค้าจาก จท. และ รฟท. เดือน เม.ย. และได้ข้อมูลดัชนีผู้ผลิต (PPI) จาก พณ.เดือน มิ.ย. จากนั้น สนข. จึงนำข้อมูลที่ได้ไปคำนวณในแบบจำลอง (NAM)

•ค่าเป้าหมายตามแผนฯ 12 คือ สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมดภายในประเทศ  เป็น ร้อยละ 4 ในปี 2564