เศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐาน/Logistic

อันดับผลการประเมินคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานโดย IMD (ความหนาแน่นของโครงข่ายทางรางเพิ่มขึ้น) (อันดับ)

รายละเอียดตัวชี้วัด

•ปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดอันดับของ IMD ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

•อันดับของระบบรางเป็นตัวชี้วัดย่อยภายใต้ปัจจัยหลักด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

•วัดอันดับของระบบราง โดยใช้ข้อมูลความหนาแน่นของโครงข่าย, กม./ตร.กม. (Density of the network, km per square km) ซึ่งเป็น Hard data ที่ได้มาจากองค์กรระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติของแต่ละประเทศที่เข้าร่วม โดยความร่วมมือจากสถาบัน (Partner Institutes) ที่เป็น Partnership ของ IMD