โครงสร้างพื้นฐาน/Logistic

ความสำเร็จของโครงการรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

รายละเอียดตัวชี้วัด

•นิยาม : จำนวนระยะทางของโครงข่ายรถไฟทางคู่ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จต่อปี (กิโลเมตร)

•แหล่งที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางรางและการรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ (ตามแผนงานปี 2563)
เริ่มดำเนินการโครงการใหม่